Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2655-МИ
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на Иван Тодоров Ибришимов, независим кандидат за кмет на община Дупница за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК

Постъпила е жалба от Иван Тодоров Ибришимов, независим кандидат за кмет на община Дупница, по електронната поща с вх. № МИ-13-18/16.10.2015 г. на ЦИК, в която се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК. Към сигнала е приложено копие от страницата на в. „Вяра".
В жалбата се съдържат твърдения, че във в. „Вяра“ – печатна медия, която се разпространява в югозападна България, в бр. 229 от 16.10.2015 г., се съдържа информацията: „Чимев води пред Ибришимов с 3000 гласа: (цитат на заглавие от интернет сайт); „Чимев води пред основния си опонент Иван Ибришимов според последните проучвания. Цифрите показват, че кандидатът на ГЕРБ е напред с около 3000 гласа пред конкурента си (цитат от статията). Посочва се, че материалът със същото съдържание е разпространен и чрез електронното издание на вестника, който медията поддържа – www.viaranews.com. Изтъква се, че информацията е публикувана и разпространена в нарушение на чл. 205, ал. 1 и 3 от ИК. Направено е искане за установяване на нарушение на посочената разпоредба и налагане на съответна имуществена санкция или глоба в максимален размер на нарушителите.
Жалбата е подадена от лице с правен интерес, в законоустановения срок. Същата е допустима, разгледана по същество основателна.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената публикация, както във в. „Вяра“, така и в електронното издание на медията и констатира наличие на публикувани данни от направено проучване, от което е видно, че „Чимев води пред Ибришимов с 3000 гласа“. Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ИК. Установи се също, че в публикацията не е огласена информация за възложителя на изследването и източници на финансирането му съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК.
Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 61 от 11.08.2015 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. (Указ № 162 от 10 август 2015 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. В публикацията няма данни за възложителя на изследването и източниците на финансирането му. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 

Р Е Ш И:


 
УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, извършено от АВС КО ООД, с ЕИК 130921495, седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър", бл. 67, вх. Б, ет. 3, ап. 42, представлявано от Десислава Василева Спасова - управител.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение АВС КО ООД, с ЕИК 130921495, седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър", бл. 67, вх. Б, ет. 3, ап. 42, представлявано от Десислава Василева Спасова - управител.
След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения