Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2654-МИ
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу агитационен видеоклип на независим кандидат за кмет на община Видин Герго Гергов за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК

Постъпил е сигнал от Георги Лозанов – председател на СЕМ с вх. № МИ-20-289 от 16.10.2015 г., на ЦИК, в който е посочен, че при извършване на наблюдение на кампанията за местни избори 2015 г. са установили, че на 13.10.2015 г. от 20:59:13 часа до 20:59:43 часа по програма TVV на доставчика на медийни услуги „ТВВ“ ООД е излъчен видеоклип на кандидата за кмет на община Видин Герго Гергов, в който се съдържа следният текст: „Ние сме против: Опитите за разруха и ограбване на община Видин. Народни представители, десетки години избирани от Видин, като Михаил Миков, не допринесли за развитието на общината. Държавни служители, пречещи на развитието на общината, като бившия областен управител Кръсто Спасов, който целенасочено води и загуби множество съдебни дела срещу общината, с което пречеше на нейната работа. Лица като горепосочените и Димитър Велков и компания, които целят да превземат брутално и неправомерно БСП във Видинска община“. Изтъкнато е, че последните двама са кандидати за общински съветници и се твърди, че агитационния видеоклип нарушава разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК. Към сигнала е приложен и агитационният материал на технически носител. Направено е искане за произнасяне по компетентност.

Централната избирателна комисия изгледа агитационния видеоклип и установи следното:

Предмет на сигнала е агитационен материал, излъчен в хода на предизборната кампания. На фона на говоренето на диктора се изреждат кадрите, в които се съдържа текстът с предизборна агитация. В края на клипа се съдържа и агитационен материал – плакат на листата с кандидатите за общински съветници от партия ЗС „Александър Стамболийски“.

Разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В този смисъл всички политически субекти участващи в предизборната кампания, следва да не употребяват в своите агитационни материали, призиви, с които нарушават добрите нрави, използвайки изрази като: „Опити за разруха и ограбване на Видин“; „Целенасочено води и загуби дела срещу общината, с което пречеше на нейната работа“; „Превземат брутално и неправомерно БСП“.

С излъчването на тези кадри се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, поради което Централната избирателна комисия приема, че агитационният видеоклип представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип, тъй като разпространението му е в повече от един изборен район.

Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което ЦИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя – Герго Тошев Гергов – независим кандидат за кмет на община Видин.

Засегнатите лица, ако сметнат за необходимо, могат да реализират права по реда на частното обвинение.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1 т. 26, 22 и 23, във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

                                                                              

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, а именно: агитационен видеоклип на Герго Тошев Гергов – независим кандидат за кмет на община Видин, излъчен по програма TVV на доставчика на медийни услуги „ТВВ“ ООД на 13.10.2015 г.

ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен видеоклип на Герго Тошев Гергов – независим кандидат за кмет на община Видин, в програмата на телевизия ТВВ, както и на електронната страница на медията.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Герго Тошев Гергов – независим кандидат за кмет на община Видин, ЕГН …, с адрес …

Актът да се изпрати на областния управител на област Видин за издаване на наказателно постановление.

Решението да се изпрати на СЕМ за изпълнение (спиране излъчването на агитационния видеоклип на Герго Тошев Гергов – независим кандидат за кмет на община Видин).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения