Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2653-МИ
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „СОВА 5” АД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8 от 17.10.2015 г. от „СОВА 5” АД, представлявана от Васил Йорданов Тончев, чрез Донита Маринова Илиева, за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 27-МИ от изборните) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20151014155520 от 14.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 77 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване на 14.10.2015 г. установи, че всички 77 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за общински съветници и кметове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1–3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „СОВА 5” АД, с ЕИК 121390960, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 77 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

„СОВА 5” АД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения