Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2653-ПВР/МИ
София, 17 май 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 415/15.05.2013 г. от Димитър Чутурков - пълномощник на КП „Коалиция за България" - гр. Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. Предлага се на мястото на Иван Борисов Великов - секретар на ОИК, да бъде назначена Мария Тодорова Тодорова, досегашен член, и на нейно място за член на ОИК да бъде назначена Тони Стоянова Стоянова. Към предложението са приложени: заявление от Иван Борисов Великов за освобождаването му като член на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Мария Тодорова Тодорова и на Тони Стоянова Стоянова; пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Димитър Иванов Чутурков.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Варна, област Варна, Иван Борисов Великов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Варна, област Варна, Мария Тодорова Тодорова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, област Варна, Тони Стоянова Стоянова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения