Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2651-МИ/НР
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 (3-2) от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, подписани от представляващия Антоанета Димитрова Цонева, регистрирана с Решение на ЦИК № 2395-МИ/НР от 28.09.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ и Приложение № 26-НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението, в полза на 7 (седем) лица – упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за националния референдум, представен и на технически носител.

От писмо от 17.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

Постъпило е също и заявление с вх. № МИ-18-19/16.10.2015 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, подписано от представляващия Антоанета Димитрова Цонева, с искане за заличаване на регистрацията на Мирослав Мирчев Цанков, регистриран № 2631-МИ/НР от 16 октомври 2015 г. на ЦИК, тъй като на лицето е предложен ангажимент да бъде член на секционна избирателна комисия, който е несъвместим с дейността на независим наблюдател.

Изхождайки от горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. 7 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

1.       

Велко Бориславов Милоев

2.       

Велчо Божилов Михалев

3.       

Александър Колев Стаменов

4.       

Цветан Николов Петров

5.       

Миглена Лъчезарова Граф

6.       

Стоил Симеонов Стоилов

7.       

Мирем Али Кабил

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

ЗАЛИЧАВА  регистрацията като налюдател в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на упълномощения представител на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ Мирослав Мирчев Цанков, с ЕГН …, направена с Решение № 2631-МИ/НР от 16 октомври 2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения