Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2651-НС
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: молба от председателя ПП „Българска национално-патриотична партия“ за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпила е молба вх. № 1825-НС от 14.05.2013 г. от председателя на ПП „Българска национално-патриотична партия" Петър Манолов, с която се иска възстановяване на внесения от политическата партия изборен безлихвен депозит по чл. 78 от ИК поради отстраняване и неучастие на ПП „Българска национално-патриотична партия" в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

С постъпилата молба по същество се прави искане за връщане на внесения безлихвен депозит по чл. 78 от ИК.

Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „Българска национално-патриотична партия" с Решение № 2248-НС от 27.03.2013 г. за участие в изборите за народни представители от 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс. С писмо № АУ01-1057 от 29.03.2013 г . и протокол от 29.03.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. е установено, че не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 2324-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „Българска национално-патриотична партия" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

По отношение на искането в молбата за възстановяване на внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при произведените избори за народни представители. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече, че Конституционният съд в мотивите си в раздел VІ от Решение № 4 постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите". Обстоятелството, че регистрацията на ПП „Българска национално-патриотична партия" е заличена, което препятства последващото й участие в изборите, е ирелевантно, тъй като законодателят не е предвидил друга възможност за възстановяване на внесения безлихвен депозит освен разписаното в разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да възстанови внесения в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП „Българска национално-демократична партия" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения