Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2649-МИ/НР
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17/16.10.2015 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявано от Георги Николов Атанасов – председател на УС, чрез Андрей Красимиров Георгиев – упълномощен представител, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7/16.10.2015 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявано от Георги Николов Атанасов – председател на УС, чрез Андрей Красимиров Георгиев – упълномощен представител, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на Националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 20-МИ и Приложение № 25-НР от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от Софийски градски съд - Благоевград съд по ф.д. № 16/2012 г.; пълномощно в полза на упълномощения представител Андрей Красимиров Георгиев, издадено от председателя на сдружението Георги Николов Атанасов, пълномощно в полза на 2 (две) лица – упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в Националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

Предложениете за наблюдатели лица са упълномощени от упълномощения представител Андрей Красимиров Георгиев.

На 17.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени като наблюдатели, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че към датата на регистрацията те имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Заявлението на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ и приложените документи са съобразени с формалните изисквания на разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Евелина Емилова Ковачева

2.       

Димитър Крумов Епитропов

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения