Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2648-МИ
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петър Илиев Якимов, представител на ПП ГЕРБ против решение № 96 от 12.10.2015 г. на ОИК – Берковица и жалба от и.д. кмет на община Берковица против решение № 97/13.102015 г. на ОИК – Берковица

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Петър Илиев Якимов, представител на ПП ГЕРБ против решение № 96 от 12.10.2015 г. на ОИК – Берковица, взето при хипотезата на чл. 85, ал. 4 от ИК, с което се оставя без уважение като неоснователен негов сигнал, заведен под № 56/09.10.2015 г.

Жалбата е подадена директно до ЦИК и е постъпила с вх. № МИ-10-317 от 14.10.2015 г.

В жалбата се прави оплакване за неправилност на обжалваното решение.

Иска се ЦИК да постанови решение с което да отмени обжалваното решение и да задължи община Берковица да премахне всички предизборни материали, поставени в противоречие с ИК.

По същият случай е постъпила в ЦИК с вх. № МИ-10-327 от 15.10.2015 г. и от 16.10.2015 г. с вх. № МИ-15-1374/16.10.2015 г. и жалба от и.д. кмета на община Берковица срещу друго решение № 97 от 13.10.2015 г. на ОИК – Берковица, взето също при хипотезата на чл. 85, ал. 4 от ИК, с което се оставя без уважение като неоснователен и негов сигнал, заведен под № 62/13.10.2015 г. и се отхвърля искането за разрешение да бъдат премахнати агитационни материали поставени на ул.“Николаевска“ и по ул. „Хаджи Петър Хаджи Илиев“ в района около ж.п. прелеза по стълбовете за улично осветление.

Жалбите са подадени в предвидения от закона срок и от правно легитимирани лица, които имат правен интерес от обжалването, поради което се явяват допустими. Разгледани по същество същите са основателни.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени всички, приложени към жалбите документи поотделно и в тяхната съвкупност и с обжалваните решения прецени, че случаят е изяснен изцяло от фактическа страна и обедини и двете жалби срещу двете решения за разглеждане в настоящото производство.

Установи се следното. Първоначално е подаден сигнал от представителя на ГЕРБ както до кмета на общината така и до ОИК. Както първоначалния сигнал, така и последващият от кмета на общината са оставени без уважения последователно с двете обжалвани решения на ОИК – Берковица.

И двете обжалвани решения не съдържат мотиви и са взети при хипотезата на чл. 85, ал. 4 от ИК. Липсват и качени на сайта на комисията протоколи от съответните заседания. От друга страна, Централната избирателна комисия кредитира изцяло данните от извършената проверка и установени фактически нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК. от и.д. кмета на общината.

Нещо повече, ОИК – Берковица с немотивираните си и незаконосъобразни отхвърлителни решения прегражда пътя на длъжностното лице по чл. 186, ал. 1 от ИК вменените му със същата правна норма задължения

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, чл. 186, ал. 1 във връзка с чл. 183, ал. 3 от ИК и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 96 от 12.10.2015 г. на ОИК – Берковица.

ОТМЕНЯ Решение № 97 от 13.10.2015 г. на ОИК – Берковица.

УКАЗВА на ОИК – Берковица да разгледа сигналите отново и да се произнесе с решение, спазвайки указанията по тълкуване и прилагане на закона, залегнали в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения