Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2647-МИ
София, 12 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А. Ж. Г. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу решение № 85 от 05.10.2023 г. на ОИК – Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-162/2 от 09.10.2023 г. от А. Ж. Г. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу решение № 85 от 05.10.2023 г. на ОИК – Кърджали.

Решение № 85 от 05.10.2023 г. на ОИК – Кърджали, е постановено по предходна жалба на А. Ж. Г.. В жалбата се твърди, че на 02.10.2023 г. Общинската организация на партия „Движение за права и свободи“ – Кърджали, е провела предизборна среща в Дом на културата – гр. Кърджали, който е общинска собственост. Член 182, ал. 1 от Изборния кодекс не допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие.

Общинската избирателна комисия – Кърджали, е постановила, че жалбата е подадена от заинтересована страна, което я прави допустима. Едновременно с това, е приела, че легалното определение на термина „предизборна агитация“ в §1, т. 7 от ДР на ИК е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия или коалиция, като наименованието и символите на партия или коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на Кодекса. От изложеното в жалбата и приложения снимков материал не може да се направи обоснован извод за извършване на действия, отговарящ на посоченото определение. Общинската избирателна комисия не намира данни за извършването на предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК. Освен това ОИК – Кърджали, счита, че има данни за евентуално нарушение на забраната на чл. 168, ал. 3 ИК, която забранява безплатното ползване на публичен ресурс. На това основание и във връзка с чл. 498, ал. 1 ИК ОИК – Кърджали, решава да препрати жалбата до Сметната палата.

Това решение е неправилно, тъй като председателят на Сметната палата може да управомощи длъжностно лице, което да състави акт въз основа на решение на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 85 от 05.10.2023 г. на ОИК – Кърджали.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кърджали, за произнасяне по чл. 497 ИК по подадената жалба от А. Ж. Г. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу решение № 85 от 05.10.2023 г. на ОИК – Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения