Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2646-ЕП/НС
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г. и изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-1314/14.10.2015 г. на ЦИК от Магдалена Панева – заместник-кмет на община Опан оправомощена със Заповед № 343 от 22.09.2015 г. на кмета на община Опан. отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г. и изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г.

Искането за отварянето на запечатаното помещение е с цел монтиране на още два метални шкафа, за да се осигури място за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК, достъпът до запечатаните помещенията, където се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 на НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица. След всяко отваряне на помещението, то отново задължително се запечатва с хартиена лента, подписана от тях, и се подпечатва с печата по т. 14 от същото решение.

Съгласно Решение № 826-НС от 03.09.2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещенията, където се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г. се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица. След всяко отваряне на помещението, то отново задължително се запечатва с хартиена лента, подписана от тях и се подпечатва с печата по т. 20 от същото решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 24 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. и т. 17 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел монтирането на два метални шкафа в които да се осигури съхраняване на изборните книжа и материали за предстоящите избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и за народни представители през 2014 г. се извършва по реда на т. 17 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. За отварянето и запечатване на помещението се съставят протоколи съобразно т. 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. съобразно т. 25 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения