Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2644-ПВР/МИ
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

Постъпило е заявление с вх. № 413 от 14.05.2013 г. от Михаил Михайлов - упълномощен представител на ПП „Атака" с молба за извършване на замени в състава на ОИК - Стара Загора.

Към заявлението са приложени: заявление от Искрен Николов Пачаманов, с което моли да му бъдат прекратени правомощията като заместник-председател на ОИК - Стара Загора по собствено желание; заявление от Станислав Василев Василев, с  което моли да му бъдат прекратени правомощията като член на ОИК - Стара Загора по собствено желание; пълномощно от Волен Сидеров в полза на Михаил Петров Михайлов; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Десислава Атанасова Кънева; копие от диплома за завършено висше образование; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Диана Ценкова Иванова и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Искрен Николов Пачаманов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Станислав Василев Василев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Десислава Атанасова Кънева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Диана Ценкова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения