Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2643-МИ/НР
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „АФИС” ООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 4 и № 3 от 15.10.2015 г. от „АФИС“ ООД, представлявана от Юрий Леонов Асланов, чрез пълномощника Лора Георгиева Борисова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 27-МИ от изборните книжа и Приложение № 32-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20151009151841 от 09.10.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; изрично пълномощно от представляващото агенцията лице в полза на Лора Георгиева Борисова; списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 192 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване на 15.10.2015 г. установи, че всички лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници и за кметове.

Представен е и списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 305 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване на 15.10.2015 г. установи, че 297 лица, предложени за анкетьори в изборите за общински съветници и кметове, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници и за кметове. Осем от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „АФИС“ ООД, с ЕИК 130004265, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 192 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 297 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение, които ще извършват проучвания „на изхода“ в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Отказва да регистрира като анкетьори, които ще извършват проучвания „на изхода“ в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г., следните лица:

 

Име, презиме, фамилия

 

Фатмя Алиева Адилова

Лицето изчаква проверка за анкетьор в "ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН" ЕАД

Илия Ненов Ненов

Лицето е кандидат от СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ в ОИК Силистра

Иванка Петрова Русева

Лицето изчаква проверка за анкетьор в "ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН" ЕАД

Пламен Неделчев Бахов

Лицето е кандидат от ПП АТАКА в ОИК Стара Загора

Мария Димитрова Иванова

Лицето е кандидат от ПП АТАКА в ОИК Стара Загора

Светла Стефанова Стефанова

Лицето изчаква проверка за застъпник в „ДВИЖЕНИЕ ЦАРЕВГРАД ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Валентин Стоянов Гюров

Лицето се повтаря в списъка

Светлозар Валентинов Гюров

Лицето се повтаря в списъка

 „АФИС“ ООД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения