Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2642-МИ
София, 11 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от Анастас Йосков Черкезов, Любен Михов Чакъров и Рашко Маринов Манев – кандидати за общински съветници от листата на коалиция „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“, и от Пенчо Харалампиев Пенчев като регистриран кандидат за общински съветник и упълномощен представител на коалицията, срещу решение № 89-МИ и решение № 90-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Гурково, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Гурково, са постъпили жалби с вх. № МИ-15-692/1, вх. № МИ-15-692, вх. № МИ-692/2 и вх. № МИ-15-692/3 от 09.10.2023 г. от Анастас Йосков Черкезов, Любен Михов Чакъров и Рашко Маринов Манев – кандидати за общински съветници от листата на коалиция „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“, и от Пенчо Харалампиев Пенчев като регистриран кандидат за общински съветник и упълномощен представител на коалицията, срещу решение № 89-МИ и решение № 90-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Гурково, област Стара Загора.

Жалбоподателите са подали сигнали за нарушение на правилата на предизборната кампания, по които ОИК – Гурково се е произнесла с горепосочените решения.

Жалбоподателите смятат, че решенията № 89-МИ и № 90-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Гурково, са приети в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс, като вместо да извърши проверка по подадените сигнали ОИК – Гурково не ги е разгледала своевременно, а е дала указание на подателите на сигналите да конкретизират точния адрес на сградата, за която твърдят, че има извършено нарушение на правилата на Изборния кодекс относно поставянето на агитационни материали, както и да посочат лицата и политическия субект, които са организирали мероприятие в рамките на предизборната кампания.

В жалбата си твърдят също така, че ОИК – Гурково умишлено е забавила проверката по подадените сигнали, като по този начин е нарушила Изборния кодекс и т. 18, раздел ІІ на Решение № 2161-МИ от 31.08.2023 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими, подадени са в законоустановения срок, от лица с правен интерес, но разгледани по същество са неоснователни.

В подадените сигнали до ОИК – Гурково, жалбоподателите не уточняват точните адреси на сградите, върху които според тях са поставени плакати, свързани с предизборната агитация, а посочват, че са поставени на сграда, в която се помещава офис на банка. Също така не посочват изрично конкретни нарушители на правилата за провеждане на предизборни мероприятия на територията на с. Конаре и гр. Гурково, които са провели организирано шествие на автомобили по улиците на двете населени места, както се твърди в подадения сигнал.

В оспорените решения № 89-МИ и № 90-МИ от 07.10.2023 г. на ОИК – Гурково, правилно е дала указания на подателите на сигнала да предоставят индивидуализиращи данни за лицата, извършили нарушения на правилата за агитация в рамките на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че постановените решения на ОИК – Гурково са правилни, тъй като в сигналите, подадени от жалбоподателите не е посочена конкретната фактическата обстановка на извършване на нарушение (място, време, обстоятелства при извършване на нарушението, кое е деянието, съставляващо нарушение от кого е извършено нарушението), за да се вземе предвид текста на чл. 181 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Анастас Йосков Черкезов, Любен Михов Чакъров и Рашко Маринов Манев – кандидати за общински съветници от листата на коалиция „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“, и от Пенчо Харалампиев Пенчев като регистриран кандидат за общински съветник и упълномощен представител на коалицията, срещу решение № 89-МИ и решение № 90-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Гурково, област Стара Загора като неоснователни.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 89-МИ и решение № 90-МИ от 07.10.2023 г. на ОИК – Гурково.

Решението на ОИК – Гурково, подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора, чрез ОИК – Гурково, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения