Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2640-МИ
София, 11 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Марица, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-06-450 от 10.10.2023 г. от Димчо Иванов Данков – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промени в ОИК – Марица. Предлага се на мястото на Анета Йосифова Иванова – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Анелия Филипова Асенова.

Към предложението са приложени: заявление от Анета Йосифова Иванова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, уверение от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за завършено висше образование на Анелия Филипова Асенова и пълномощно в полза на Димчо Данков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Марица, област Пловдив, Анета Йосифова Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Марица, област Пловдив, Анелия Филипова Асенова, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения