Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2635-МИ
София, 11 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур за кметове, съгласно техническите спецификации, с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.
Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и деня след изборите“, открита с Решение № 2125-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК и уникален № на поръчката 04312-2023-0007, системен № на поръчката F418987, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 08.09.2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във вр. с чл. 213, ал. 3, чл. 428  от Изборния кодекс и чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“ и буква „г“,  чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 2521-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 48-АД/15.09.2023 г., изменена със Заповед № 52-АД/28.09.2023 г., изменена със Заповед № 54-АД /03.10.2023 г. всички на председателя на ЦИК, Решение № 2480-МИ от 21.09.2023 г. на ЦИК за предварителен подбор, отразените резултати в Протокол № 1 от 15.09.2023 г., Протокол № 2 от 21.09.2023 г., Протокол № 3 от 26.09.2023 г., Протокол № 4 от 02.02.2023 г., Протокол № 5 от 04.10.2023 г., Протокол № 6 от 05.10.2023 г., Протокол № 7 от 05.10.2023 г., Протокол № 8 от 06.10.2023 г., Протокол № 9 от 08.10.2023 г., Протокол № 10 от 09.10.2023 г. и Доклад от 10.10.2023 г. от работата на комисията, решение по протокол № 429 от 11.10.2023 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършеният подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на преговори по двете обособени позиции, отразени в протоколи № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10, съставени на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и във връзка с чл. 55, ал. 1 ППЗОП;

2. Предложените в офертите на участника по двете обособени позиции условия за изпълнение на поръчката и

като съобрази становище на министъра на финансите относно финансовото осигуряване на машинното гласуване с цел изпълняване на изискванията на Изборния кодекс, изразено в писмо с вх. № МИ-04-42 от 11.10.2023 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. ОБЯВЯВА класирането на участниците в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур за кметове, съгласно техническите спецификации, с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и деня след изборите“, по обособени позиции, както следва:

Първо място по обособена позиция № 1: „СИЕЛА НОРМА” АД.

Първо място по обособена позиция № 2: „СИЕЛА НОРМА” АД.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по двете обособени позиции, както следва:

По обособена позиция № 1: „СИЕЛА НОРМА“ АД.

По обособена позиция № 2: „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише договорите по двете обособени позиции със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от приемане на настоящото решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП решението, протоколите и докладът от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му съгласно § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения