Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2635-МИ
София, 16 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район, срещу решение № 991-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № МИ-13-16 от 16.10.2015 г. от Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район, срещу решение № 991-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с което е отказана регистрацията на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО, издигнат от инициативен комитет, представляван от Мариета Руменова Гатева.
С административната преписка са представени: становище от ОИК – Столична община; решение № 991-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с данни за обявяването му на информационното табло на ОИК; протокол № 28 от 24.10.2015 г. от заседание на ОИК – Столична община; заявление-съгласие от кандидат – Приложение № 62-МИ, подписано от Светослав Иванов Митрев; декларация – Приложение № 64-МИ от Светослав Иванов Митрев; декларация – Приложение № 63-МИ от Светослав Иванов Митрев; извлечение от регистъра на кандидатите за кмет на район; копие на жалба с вх. № МИ-12-12/23.09.2015 г. от Мариета Руменова Гатева; молба вх. № МИ-12-27/01.10.2015 г. от Мариета Руменова Гатева; предложение – Приложение № 59-МИ, за регистриране като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“ на Светослав Иванов Митрев, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет; извлечение от дневник за регистриране на посетители – рег. № 13113 от 07.08.2015 г. на СДВР – Общинска полиция.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, като същото противоречи на задължителните указания, дадени от Централната избирателна комисия с Решение № 2557-МИ от 10.10.2015 г. Съдържат се оплаквания, че ОИК – Столична община за пореден път отказва регистрацията на независимия кандидат Светослав Иванов Митрев. Твърди се, че ОИК е препятствала правото на инициативния комитет да регистрира независим кандидат за кмет на район „Панчарево“ преди изтичане на крайния срок – 18,00 ч. на 22 септември 2015 г. В жалбата се излагат съображения, че дали предложението за регистрация на кандидата е комплектувано в цялост, е въпрос, разрешен с Решение № 2557-МИ от 10.10.2015 г. на ЦИК. Жалбоподателят счита, че липсата на пълномощно, което да е приложено към предложението, е въпрос, който не следва да се разглежда, тъй като ОИК е следвало да даде указания и срок за тяхното отстраняване. Направено е искане за отмяна на оспореното решение и за произнасяне от ЦИК по същество, както и да бъде извършена от ЦИК регистрация на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

С решение № 991-МИ от 14.10.2015 г. ОИК – Столична община е отказала регистрацията на Светослав Иванов Митрев за кандидат за кмет на район „Панчарево“, Столична община, предложен за регистрация от инициативен комитет, представляван от Мариета Руменова Гатева за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г. Решението е постановено в изпълнение на отменителното решение на Централната избирателна комисия № 2557-МИ от 10 октомври 2015 г. Със същото решение преписката за регистрация на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“ е върната за произнасяне съгласно мотивите на решението. В мотивите на отменителното решение Централната избирателна комисия е приела, че отказът за регистрация, постановен с решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община, е незаконосъобразен, доколкото ОИК е преустановила да приема документи за регистрация на кандидати в 17,00 ч. на 22 октомври 2015 г. вместо в 18,00 ч. В отменителното решение е прието, че всички необходими документи за регистрацията са представени в ОИК и са налични.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, поради което се явява допустима, а по същество е неоснователна.

При постановяването на оспореното с настоящата жалба решение № 991-МИ от 14.10.2015 г. ОИК – Столична община е извършила повторна проверка на всички представени документи и на относими релевантни факти във връзка с установяването на обстоятелството дали инициативният комитет е предприел действия за представяне на предложение за регистрация на независим кандидат в определените с Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. срокове. Общинската избирателна комисия е изискала справка от СДВР – Общинска полиция, осъществяваща охраната на сградата, в която се намира общинската избирателна комисия, с оглед установения регистрационен режим на посещения в сградата. Представено е извлечение от дневник за регистриране на посетители с изх. № 13113/07.08.2015 г. за датата 22.09.2015 г. От представеното извлечение е видно, че на посочената дата Мариета Руменова Гатева, представляваща инициативния комитет за издигане на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, не е посетила сградата, в която се намира ОИК. Представеното с преписката предложение – Приложение № 59-МИ, за регистрация на независим кандидат за кмет на район „Панчарево“ е подписано лично от Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативния комитет. В подаденото предложение няма данни за подаване на същото да е упълномощавано лице. В административната преписка не е представено пълномощно в полза на лице, което от името на инициативния комитет да има право да подаде предложение за регистрация на независим кандидат за кмет на район „Панчарево“. Освен това, по аргумент от чл. 414, ал. 1, т. 2, изр. второ от ИК и и т. 24, изр. второ от раздел VІІІ на Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. предложение за регистрация на независим кандидат не може да бъде подписано от друг освен от представляващия инициативния комитет. В преписката не се съдържат каквито и да било доказателства за претърпения от Мариета Руменова Гатева лек пътен инцидент. Няма представени доказателства, че лицата Борис Кирилов – член на инициативния комитет, и Светослав Митрев са били изгонени от сградата много преди 18,00 ч. на 22 септември 2015 г. Неоснователни са възраженията, че е следвало общинската избирателна комисия да даде указания на инициативния комитет за представяне на пълномощно за комплектуване на предложението за регистрация на независимия кандидат. Предвид обективните данни, че Мариета Руменова Гатева не е посетила сградата, в която се намира ОИК, несъмнено е, че дори такива указания да бяха дадени, то същите е било обективно невъзможно да бъдат изпълнени в срок до 18,00 ч. на 22 септември 2015 г. – крайният срок за регистрация на кандидатски листи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район, срещу решение № 991-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Столична община, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения