Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2632-МИ
София, 10 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Борован, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-533/1/10.10.2023 г. от ОИК – Борован, с което общинската избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 59-МИ от 30.09.2023 г., с което е постановено решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Борован, област Враца.

Към преписката са приложени решение № 59-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Борован, протокол № 11 от 30.09.2023 г., писмо от секретаря на община Борован относно проведените консултации при кмета на община Борован.

След като се запозна с жалбата и приложените към нея документи, Централна избирателна комисия приема следното:

Въз основа на писмо от кмета на община Борован относно проведени консултации за състав на СИК в община Борован ОИК е постановила решение № 59-МИ от 30.09.2023 г. за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Борован, област Враца.

На 27.09.2023 г. от община Борован е постъпило писмено предложение от кмета на общината за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Видно от решение № 59-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Борован, е извършено разпределение на местата в ръководството и членския състав на секционните избирателни комисии на територията на общината.

При постановяването на решение № 59-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Борован, става ясно, че същите са приети в противоречие с разписаните в Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК, правомощия на общинските избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, ОИК е постановила решение за отхвърляне, като и двете решения не са достатъчно мотивирани. 

В случаите по чл. 91, ал. 12 ИК общинската избирателна комисия следва да назначи секционните избирателни комисии, като съобрази направените от партиите и коалициите предложения при консултациите.

При постановяване на решение за отхвърляне, с което не са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Борован, е допуснато съществено нарушение на принципите на изборното законодателство, което налага отново да бъде отменен постановеното от ОИК– Борован решение.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 59-МИ от 30.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Борован.

УКАЗВА на ОИК – Борован да се произнесе с решение за назначаване на съставите на СИК в община Борован при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения