Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2631-МИ
София, 10 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Н. Г. З. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 085-МИ от 06.10.2023 г. на ОИК – Кочериново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – Кочериново, с вх. № МИ-15-697 от 09.10.2023 г. от Н. Г. З. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 085-МИ от 06.10.2023 г. на ОИК – Кочериново. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Кочериново е отказала на ПП „ДПС“ да бъде извършена смяна на членове на СИК от същата квота.

Жалбоподателят възразява срещу постановеното решение, тъй като смята, че в качеството си на представляващ партията може да иска замяна на членовете на СИК от същата партия независимо от тяхното съгласие. Според него разпоредбите на Изборния кодекс дават право партиите и коалициите сами и по своя воля да заменят предложените от тях членове на СИК без тази воля да е обвързана от волята на самите лица.

Жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени решение № 085-МИ от 06.10.2023 г. на ОИК – Кочериново и да върне преписката с изрични указания за извършване на исканата замяна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката и приложените към нея доказателства, намира жалбата за основателна.

При искане за замяна на членове на СИК, отправено от партиите и коалициите, отказът на вече назначените членове на СИК не е необходимо да бъде удостоверяван с писмен документ или по какъвто и да било друг начин, както и че партиите и коалициите могат да заменят вече назначени членове на СИК, независимо че членовете не желаят да бъдат заменяни. Общинската избирателна комисия – Кочериново с решение трябва да замени предложените от ПП „ДПС“ членове на СИК.

По отношение на искания на политически субекти за замяна на членове на СИК, назначени по техни предложения, чл. 51, ал. 2 ИК следва да се тълкува разширително, без да е необходимо съответните партии и коалиции да представят и документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства по чл. 51, ал. 2 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 085-МИ от 06.10.2023 г. на ОИК – Кочериново.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кочериново, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения