Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2631-МИ/НР
София, 16 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 (3-1) и вх. № 1 (1-1) от 15.10.2015 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, подписани от представляващия Антоанета Димитрова Цонева, регистрирана с Решение на ЦИК № 2395-МИ/НР от 28.09.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението в полза на 42 (четиридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за национален референдум, представен и на технически носител.

От писмо от 15.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 42 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1

Лилиан Радославова Никифорова

2

Давид Мартинов Наумов

3

Грек Петров Горанов

4

Татяна Тошева Кирилова

5

Замфир Христов Замфиров

6

Виолина Данаилова Борисова

7

Теодор Асенов Евдокимов

8

Панчо Емилов Митов

9

Теодора Асенова Гандова

10

Станислав Станиславов Георгиев

11

Йоана Кирилова Дечева

12

Стела Асенова Ангелова

13

Анита Тодорова Маринова

14

Снежина Валериева Славева

15

Васил Романов Василев

16

Юри Георгиев Русанов

17

Цветомир Венелинов Ненов

18

Ваня Георгиева Русанова

19

Мирослав Мирчев Цанков

20

Елза Петрова Горанова

21

Таня Павлова Петкова

22

Надежда Николаева Наумова

23

Велка Стоилова Йордан-Йонкманс

24

Александра Николаева Кирилова

25

Ташко Николаев Кирилов

26

Боян Георгиев Боянов

27

Мариела Йорданова Стайкова

28

Светозар Илиев Колибарски

29

Юлия Мариянова Иванчева

30

Гергин Александров Борисов

31

Силва Недялкова Милковска

32

Драгомир Найденов Стоянов

33

Тодор Иванов Тонев

34

Димитър Йорданов Велков

35

Живко Асенов Велков

36

Ива Димитрова Иванова

37

Десислава Стефанова Николова

38

Цветозар Красимиров Вълков

39

Асен Георгиев Генов

40

Константин Петров Павлов

41

Николай Минчев Мирчев

42

Давид Стефанов Джамбазов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения