Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2629-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А. Е. Н., упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-101 от 06.10.2023 г. от А. Е. Н., упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана.

С подадената до Централната избирателна комисия жалба се иска да бъде указано на ОИК – Берковица, да измени решение № 71-МИ от 29.09.2023 г., като определи съставите на СИК на територията на община Берковица, съгласно новите Методически указания на ЦИК, като общинската избирателна комисия определи коректно полагащата се квота на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Централната избирателна комисия, като се запозна с изложеното в жалбата и с всички относими документи по административната преписка, намира същата за недопустима, като просрочена – абсолютна процесуална пречка за разглеждането й по същество.

Оспореното решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Берковица, е обявено на интернет страницата на комисията на 29.09.2023 г. в 14.33 ч., съответно настоящата жалба е подадена извън определения в чл. 88 от Изборния кодекс 3-дневен срок за оспорване на решението.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. Е. Н., упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения