Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2629-МИ
София, 16 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 248 от 07.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1258 от 12.10.2015 г. на ЦИК от Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 248 от 07.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената от ОИК преписка, установи следното:

ОИК – Кюстендил е била сезирана от жалбоподателя със жалба вх. № 160/06.10.2015 г. с твърдение за предизборно нарушение по чл. 168, ал. 3 от ИК от кандидата за кмет на община Кюстендил – Петър Георгиев Паунов. Твърди се, че същия е използвал неразрешено публичен ресурс за промотиране на собствената си персона като кмет, макар и в момента да е със статут на кандидат за кмет, тъй като на 03.10.2015 г. същият е открил празника на плодородието в гр. Кюстендил.

С обжалваното решение ОИК – Кюстендил е оставила жалбата без уважение с мотив, че се касае за събитие, което е минало и няма как да се провери на място от членовете на ОИК за твърденията, изнесени в нея, поради което същата се явява неоснователна. Общинската избирателна комисия е счела участието на Петър Паунов в откриването на местния празник на плодородието от трибуната на площад „Велбъжд“, гр. Кюстендил не представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, тъй като не представлява призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат за кмет. Освен това жалбата не е подкрепена от каквито и да били доказателства в тази насока. Жалбоподателят счита обжалваното решение за неправилно и незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена от надлежна страна, счита същата за недопустима, тъй като е подадена след изтичане на предвидения в ИК 3-дневен срок за обжалване, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.

Обжалваното решение № 248 от 07.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил е било обявено на интернет страницата на комисията на 07.10.2015 г. в 17,25 часа и на информационното табло в 18,00 часа на 07.10.2015 г., а жалбата е постъпила в ОИК – Кюстендил с вх. № 169 на 11.10.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба срещу решение № 248 от 07.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения