Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2628-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от ПП „ГЕРБ“, подадена чрез Емил Ангелов Костадинов, представляващ партията, и от Борислав Христов Христов срещу решение № 120-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № МИ-15-685 и № МИ-15-681 от 07.10.2023 г. от ПП „ГЕРБ“, подадена чрез Емил Ангелов Костадинов, представляващ партията , и от Борислав Христов Христов срещу решение № 120-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник.

С решение № 120-МИ от 04.10.2023 г. ОИК – Перник, изменя решение № 6-МИ от 11.09.2023 г. относно номерата на изборните райони в община Перник за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., като заличава четири изборни района с номер 143255871 от изборните райони в община Перник, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства.

Жалбоподателите смятат, че решение № 120-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник, е „постановено при липса на компетентност, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и при несъответствие с целта на закона“, и молят Централната избирателна комисия да го отмени.

След като разгледа жалбите по оспореното решение, Централната избирателна комисия приема следното:

Съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) териториални единици са населените места и селищните образувания, а административно-териториални единици са областите и общините. Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите, а кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес. Освен това, съгласно чл. 37 ЗАТУРБ Националният статистически институт, съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, поддържа Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. С писмо вх. № МИ-23-16/1/13.09.2023 г. НСИ изпрати на ЦИК списък на кметствата  в Република България, които към деня на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. отговарят на изискванията на чл. 14 ЗАТУРБ и в тях следва да се произведат избори за кметове на кметства едновременно с изборите за общински съветници и за кметове. Този списък е публикуван на интернет страницата на ЦИК в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023“, подраздел „За избирателите“.

Съгласно разпоредбите на Закона за административно-териториалното устройство на Република България населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици. Квартал от град не е самостоятелно населено място, тъй като такова е самият град. Квартал, като част от населено място, е локализационна единица от адрес съгласно Закона за гражданската регистрация.

Поради изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите от ПП „ГЕРБ“, подадена чрез Емил Ангелов Костадинов, представляващ партията, и от Борислав Христов Христов срещу решение № 120-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник, като неоснователни.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 120-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник.

Решението на ОИК – Перник подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник чрез ОИК – Перник в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения