Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2627-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Неделино, област Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-665/1 от 09.09.2023 г. от Генадий Янков Бакалов - упълномощен представител на партия „Възраждане“, на мястото на освободения с Решение № 2617-МИ от 09.10.2023 г. на ЦИК Сийка Миткова Какалашева – председател на ОИК – Неделино, да бъде назначена Нора Ясенова Караиванова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Нора Ясенова Караиванова и пълномощно в полза на Генадий Янков Бакалов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Неделино, област Смолян, Нора Ясенова Караиванова, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения