Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2626-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на зам.-председател на ОИК – Враца, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-171 от 09.10.2023 г. от Борислав Банчев – упълномощен представител на ДПС, за временно заместване на Марина Маринова Мишева – зам.-председател на ОИК – Враца. Предлага се на мястото на Марина Маринова Мишева да бъде назначена Галя Маринова Мишева от предложения резервен състав.

Към предложението е приложено заявление от Марина Маринова Мишева за временното ѝ освобождаване като зам.-председател на ОИК за срок от един месец.

Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Маринова Мишева са налични в преписката по назначаване на ОИК – Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Враца, област Враца, Галя Маринова Мишева, ЕГН …, на мястото на Марина Маринова Мишева, ЕГН …, за срок от един месец.

На назначения зам.-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения