Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2625-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от инж. Милена Божанова – зам.-кмет на община Попово, действаща в качеството ѝ на кмет на община Попово, срещу решение № 86-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Попово

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Попово, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-668 от 06.10.2023 г. от инж. Милена Божанова – зам.-кмет на община Попово, действаща в качеството ѝ на кмет на община Попово съгласно Заповед № З-23-669 от 25.09.2023 г., срещу решение № 86-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Попово.

Жалбоподателят счита горепосоченото решение за неправилно, незаконосъобразно и необосновано, поради което същото следва да бъде отменено. Според жалбоподателят решението е и нищожно, като в случай че не бъдат разкрити белезите за тази нищожност, то следва да бъде отменено като унищожаемо.

Обжалваното решение е постановено от ОИК – Попово, във връзка с постъпила жалба от ПП ГЕРБ – община Попово, чрез Драгомир Анастасов Петров. В жалбата се твърди, че на 03.10.2023 г. гр. Попово е осъмнал с плакати на кандидата за кмет на община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов, които са поставени на нерегламентирани за целта места, с което е нарушен Изборният кодекс. Иска от общинската избирателна комисия да постанови решение за премахване на всички плакати, поставени на нерегламентирани за това места, подробно описани в жалбата. На 04.10.2023 г. е била извършена проверка от трима членове на ОИК – Попово, по изнесените в жалбата факти, като са били констатирани поставени на нерегламентирани места на територията на гр. Попово плакати на кандидата за кмет на община Попово от КП „Граждани за общината“, бюлетина № 14, както следва:

1. Под спирката до Градската градина, посока гр. Търговище – 6 бр.

2. По ул. „Болнична“, посока кв. Младост – 4 бр.

3. На ул. „29 юни“ – 3 бр.

4. ЦДГ „Слънце“ – 2 бр.

5. Летен театър – 8 бр.

6. Ул. „Дряновска“ – 3 бр.

На 04.10.2023 г. ОИК – Попово, е провела заседание и видно от протокол № 19 от 04.10.2023 г., в т. 1 е разгледала подадена жалба с вх. № 36 на ОИК от 03.10.2023 г. от Драгомир Петров, председател на ПП ГЕРБ относно поставени агитационни материали на нерегламентирани за това места и след като се е запознала с резултатите, описани в констативния протокол, е приела решение, с което на основание чл. 186, ал. 1 ИК разпорежда на кмета на община Попово да извърши необходимите действия за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на Заповед № З-23-674 от 26.09.2023 г. на кмета на община Попово.

Недоволна от това решение временно изпълняващата длъжността кмет на община Попово оспорва същото, като излага аргументи за противоречие между обстоятелствената част на решението на ОИК и констативния протокол, тъй като според жалбоподателя в самото решение са изложени допълнителни данни и обстоятелства относно агитационните материали, като същите според нея не са достатъчни за точната идентификация на подлежащите на премахване агитационни материали. Това противоречие между съдържанието на доказателствените средства и обстоятелствената част на административния акт, според жалбоподателката водела до невъзможност да се установи начинът за получаване на информацията и достоверността ѝ, съответно законосъобразността на самото решение. Счита, че нерегламентирано поставените агитационни материали не са идентифицирани, което прави невъзможно изпълнението на решението. Неизясняването на въпроса къде точно са поставени тези материали, които се нарежда да бъдат премахнати от кмета на община Попово, води до проблем с липса на данни, от които задълженият субект може да изведе точната воля на ОИК – Попово. Според жалбоподателя това водело до нищожност на обжалваното решение. С оглед на горното се излагат съображения, че в конкретния случай неидентифицирането на подлежащи на премахването агитационни материали остава в дискрецията на кмета на община Попово премахването на агитационни материали по негова преценка, което можело да доведе до разширяване и превишаване на компетенцията му в разрез със законовите изисквания. Според жалбоподателя в обжалваното решение ОИК – Попово, е посочила, че агитационни материали са залепени на електрически табла, трафопостове и на метални заградителни платна на Летен театър – Попово, като счита, че кметът няма право да управлява чужда собственост, тъй като електрическите табла са собственост на електроразпределително дружество, трафопостовете са част от електропреносната мрежа, собственост на електроразпределителното дружество, а металните заградителни платна на Летен театър – Попово, са част от сградата на Летния театър, който е отдаден на концесия и за периода на отдаването му община Попово не се разпорежда с него. Според горното кметът на общината нямал право да предприема действия по отношение на агитационните материали, поставен върху обекти, управлявани и стопанисвани от други субекти. Поради горното счита, че решението се явява неправилно в частта, с която е уважена жалбата по отношение на поставените агитационни материали на такива обекти.

След като разгледа жалбата и преписката по оспореното решение, Централната избирателна комисия установи следното:

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалването и срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Попово, поради което същата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Видно от представената в преписката Заповед № З-23-674 от 26.09.2023 г. от зам.- кмета на община Попово инж. Милена Божанова, в раздел ІV от същата са определени изчерпателно местата за поставяне на агитационни материали за гр. Попово, както следва: платна, разположени на ул. „България“ и ул. „Драва“ (сградата на бившата Експресбанк), и платна, разположени на ул. „Мара Тасева“, като със Заповед № З-23-695 от 28.09.2023 г. зам.-кметът е разпределил и платната за поставяне на агитационни материали съгласно приложение № 1, неразделна част от тази заповед.

При направена съпоставка между определените и изчерпателно изброени места за поставяне на агитационни материали за гр. Попово в Заповед № З-23-674 от 26.09.2023 г. и описаните в констативен протокол от 04.10.2023 г. места, на които проверяващите членове от ОИК са установили поставени агитационни материали на кандидата за кмет от коалиция „Граждани за общината“, се установява пълно несъответствие. Установените при извършената проверка на 04.10.2023 г. агитационни материали не са поставени на местата, определени със Заповед № З-23-674 от 26.09.2023 г. и Заповед № З-23-695 от 28.09.2023 г. на зам.-кмета на община Попово. Този факт е бил достатъчен да мотивира ОИК – Попово, да приеме единодушно решение № 86 от 04.10.2023 г. Аргументите в жалбата срещу това решение са несъстоятелни и правно неаргументирани. Така например, твърдението, че кметът няма право да премахва агитационни материали, поставени върху имоти, които не са общинска собственост, не кореспондира с т. V от Заповед № З-23-674 от 26.09.2023 г., според която за поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и други, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота, като кметът е трябвало да изследва това обстоятелство и при неналичие на такова съгласие да изпълни решението на ОИК да премахне агитационните материали. По отношение на изложените в жалбата аргументи относно некомпетентността на кмета да премахне агитационни материали от оградни пана на Летен театър – Попово, тъй като същият бил отдаден на концесия, Централната избирателна комисия намира същите за незаконосъобразни поради факта, че с отдаването му на концесия собствеността на общината не преминава върху концесионера, а остава общинска собственост.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира, че решение № 86-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Попово, е правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на инж. Милена Божанова – зам.-кмет на община Попово, действаща в качеството ѝ на кмет на община Попово, срещу решение № 86-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Попово.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 86-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Попово.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения