Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2624-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Е. В., упълномощен представител на ПП „Възраждане“ срещу решение № 70-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Медковец, за назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-587 от 02.10.2023 г. от Е. В., упълномощен представител на ПП „Възраждане“ срещу решение № 70-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Медковец, за назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

С решение № 70-МИ от 29.09.2023 г. ОИК – Медковец е назначила състава на секционните избирателни комисии на територията на община Медковец, област Монтана съгласно Приложение № 1 – неразделна част от това решение и утвърдила резервни членове на СИК – Приложение № 2.

В подадената до ЦИК жалба се иска да се отмени като неправилно и незаконосъобразно решение № 70-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Медковец, община Монтана, като противоречаща на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс и на Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. и Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Жалбата е допустима и подадена в срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Медковец, община Монтана, административна преписка в оригинал, Централната избирателна комисия приема за установено:

На 27.09.2023 г. с вх. № 61 в ОИК – Медковец е постъпила административна преписка от Иван Иванов – временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Медковец с приложени протоколи от проведени консултации на 19.09.2023 г. и 25.09.2023 г. за съставите на СИК на територията на община Медковец, област Монтана, и други относими книжа, при които не е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на общината.

В административната преписка, получена в ЦИК се съдържат писмени предложения за съставите на СИК в община Медковец, включително и постъпило на 24.09.2023 г. в 22:25 часа на електронната поща на община Медковец поименно предложение от ПП „Възраждане“, но ОИК – Медковец не е взела предвид това поименно предложение от ПП „Възраждане“, поради което решение № 70-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Медковец е постановено в нарушение на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 70-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Медковец, за назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в община Медковец.

УКАЗВА на ОИК – Медковец да назначи състава на секционните избирателни комисии на територията на община Медковец и утвърди резервни членове на СИК при спазване на чл. 91, т. 12 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК, като вземе предвид и предложенията от ПП „Възраждане“, намиращи се в административната преписка.

ВРЪЩА на ОИК – Медковец, община Монтана, административната преписка, получена в оригинал с вх. № МИ-15-587/04.10.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения