Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2624-МИ
София, 15 май 2013 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС", подписано от представляващия партията Веселин Найденов Марешки, заведено под № 27 на 14 май 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 12351/2007 г.; удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-734 от 10.05.2013 г. за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; пълномощно от председателя на партията Веселин Найденов Марешки.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 55-МИ от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 16 от 4 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения