Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2623-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николина Йонова Ванчева – и.д. кмет на община Брегово, срещу решение № 83-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Брегово

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Брегово, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1270/12.10.2015 г. от Николина Йонова Ванчева – и.д. кмет на община Брегово, срещу решение № 83-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Брегово, с което е уважена жалбата на Ивайло Василев Гюров – кандидат за кмет на община Брегово.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 86/12.10.2015 г., ведно с приложени към нея доказателства – Заповед № 132/24.09.2015 г. на зам.-кмета на община Брегово, Заповед № 137/09.10.2015 г. на зам.-кмета на община Брегово, решение № 45 от 28.07.2015 г. на Общинския съвет – гр. Брегово; докладна записка от Милчо Лалов – кмет на община Брегово; копие на решение № 83-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Брегово, с датата на обявяването му; копие от протокол № 23 от 10.10.2015 г. на ОИК – Брегово; жалба – вх. № 80 от 09.10.2015 г., ведно с пълномощни и констативен протокол № 1 от 09.10.2015 г.; разпечатка на решение № 83-МИ от 10.10.2015 г. от страницата на ОИК – Брегово.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Брегово, като неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие с материалните, процесуалните правила и норми на ИК, както и на ЗМСМА и ЗАНН. В жалбата се прави искане за отмяна на оспорваното решение.

Жалбата е подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок, но се явява недопустима по следните съображения.

Общинската избирателна комисия – Брегово, е приела решение № 83-МИ от 10.10.2015 г., с което е констатирала извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК и взела решение да се състави акт за установяване на нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК, чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 11, т. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, приета от Общинския съвет – гр. Брегово, извършено от и.д. кмета на община Брегово чрез бездействието му по упражняване на контрол по опазването на обществения ред на територията на гр. Брегово.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, счита, че характерът и съдържанието на отделните диспозитиви определят решението като начало на процедура по установяване на нарушенията за налагане на административни наказания съгласно разпоредбата на чл. 498 от ИК, съгласно която установяването на нарушенията, съставянето на акт, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид препращането към специалния ред за установяване на нарушения и налагане на административни наказания контролът по законосъобразността на обжалваното решение следва да бъде осъществен по реда на ЗАНН след евентуалното издаване на наказателното постановление.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николина Йонова Ванчева – и.д. кмет на община Брегово, срещу решение № 83-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Брегово, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения