Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2621-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николина Петрова Баранска-Трифонова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Самоков, против решение № 147-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Самоков

жалба от Николина Петрова Баранска-Трифонова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Самоков, против решение № 147-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Самоков

Постъпила е жалба с вх. МИ-15-1251/11.10.2015 г. чрез ОИК – Самоков, до Централната избирателна комисия от Николина Петрова Баранска-Трифонова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Самоков, против решение № 147-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Самоков. С вх. № МИ-15-1251/14.10.2015 г. по електронната поща е пристигнало пълномощно в полза на жалбоподателката.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 56/10.10.2015 г. до ОИК – Самоков; 3 листа снимки на агитационни материали; протокол от заседание на ОИК – Самоков от 10.10.2015 г.

Жалбоподателят моли да бъде отменено решение № 147-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Самоков, с което е отхвърлена жалба с вх. № 56/10.10.2015 г. до ОИК – Самоков, подадена от Николина Петрова Баранска-Трифонова – упълномощено лице на ПП ГЕРБ.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежно упълномощено лице, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е основателна.

Общинската избирателна комисия на свое заседание на 10.10.2015 г. е разгледала постъпилата, описана по-горе жалба и е назначила комисия от трима членове на ОИК, които да извършат проверка на твърдените в жалбата обстоятелства. Комисията е констатирала, че плакатът с изображение на кандидатите на БСП за общински съветници в община Самоков е с размер 67 см на 48 см, полето, в което е разположена информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е с размер 22 см на 1,5 см, което представлява 1,03 % от лицевата площ на агитационния материал. Плакатът с изображение на Владимир Георгиев, кандидат на БСП за кмет на община Самоков, е с размери 40/60 см. Полето, в което е разположена информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е с размери 35,5/4 см, което представлява 5,92 % от лицевата площ на агитационния материал. В резултат на което на свое заседание ОИК – Самоков, е предложила проект за решение, с което да бъде уважена жалбата на жалбоподателката, като бъдат дадени указания на Българска социалистическа партия да приведе агитационните материали в съответствие с разпоредбите на чл. 183, ал. 2 от ИК в тридневен срок, считано от вземане на решението. При проведеното гласуване от 7 членове на ОИК „против“ са гласували 4 членове, останалите 3 са били „за“, в резултат на което ОИК – Самоков, е взела решение при условията на чл. 85, ал. 4, изр. последно от ИК – отхвърлително решение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката и като взе предвид извършените констатации от назначената проверка от трима членове на ОИК – Самоков, приема за установено нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК – плакатът с изображение на кандидатите на БСП за общински съветници в община Самоков е с размер 67 см на 48 см, полето, в което е разположена информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е с размер 22 см на 1,5 см, което представлява 1,03 % от лицевата площ на агитационния материал. Плакатът с изображение на Владимир Георгиев, кандидат на БСП за кмет на община Самоков, е с размери 40 см на 60 см. Полето, в което е разположена информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е с размери 35,5 см на 4 см, което представлява 5,92 % от лицевата площ на агитационния материал.

Централната избирателна комисия счита, че жалбата на Николина Петрова Баранска-Трифонова срещу решение № 147-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Самоков е основателна и решението следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 147-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Самоков по жалба от Николина Петрова Баранска-Трифонова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Самоков, поради установяване на нарушение на чл. 183,  ал. 2 от ИК.

УКАЗВА на Българска социалистическа партия да приведе разпространените от нея агитационни материали в съответствие с нормативните изисквания на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения