Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2618-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлана Георгиева Иванова срещу решение № 152 от 04.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново

Чрез Общинската избирателна комисия – Велико Търново, до Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № МИ-15-675 от 06.10.2023 г. на ЦИК от Светлана Георгиева Иванова срещу решение № 152 от 04.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново.

С оспорваното решение общинската избирателна комисия заличава регистрацията на Светлана Георгиева Иванова като кандидат за общински съветник за местните избори от кандидатската листа на местна коалиция „Глас Народен“, като мотивира решението, че кандидатът не е имал постоянен и настоящ адрес на територията на община Велико Търново за период от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите. В жалбата си сочи, че оспорваното решение е издадено при неясна фактическа обстановка, тъй като Иванова не е била уведомявана за заличаването на адресната й регистрация, както и за издадена заповед за това от кмета на община Велико Търново. Жалбоподателят излага, че за съществуването на заповедта е уведомена на 26.09.2023 г. и същата е обжалвана пред Административен съд – Велико Търново.

След като се запозна с жалбата и преписката в цялост, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

В изпратената от ОИК – Велико Търново, до ЦИК административна преписка по жалбата е налично удостоверение от Служба „ГРАО“, община Велико Търново, от 26.09.2023 г., от което е видно, че постоянният и настоящ адрес на Светлана Георгиева Иванова, е на територията на община Велико Търново от 06.07.2023 г. Предвид което решение № 152 от 04.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново за заличаване на регистрацията на Светлана Георгиева Иванова като кандидат за общински съветник е правилно и законосъобразно, тъй като за лицето не се установява уседналост по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Светлана Георгиева Иванова срещу решение № 152 от 04.10.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 152 от 04.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново, подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново, чрез ОИК – Велико Търново, в тридневен срок от обявяването.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения