Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2611-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3 от 14.10.2015 г. от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, представлявана от Елена Дариева Мускова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 27-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20150914151524 от 14.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 378 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъкът е представен и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване на 14.10.2015 г. установи, че 375 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове. Три от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 202758946, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 375 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрация на:

Жана Иванова Тодорова, ЕГН …, тъй като е кандидат

Красимир Неделчев Йорданов, ЕГН …, тъй като посоченото ЕГН съвпада с ЕГН на друго лице

Константина Атанасова Иванова, ЕГН …, тъй като посоченото ЕГН съвпада с ЕГН на друго лице.

„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения