Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2611-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Галина Рангелова Асенова – наблюдател, упълномощен член на Института за социална интеграция (ИСИ), против решение № 111-НС от 12.05.2013 г. на РИК - Перник

 

Постъпила е жалба с вх. № 63 от 12.05.2013 г. от Галина Рангелова Асенова - наблюдател, упълномощен член на Института за социална интеграция (ИСИ), против решение № 111-НС от 12.05.2013 г. на РИК - Перник. Жалбоподателят твърди, че върху всички списъци с пълните кандидатски листи за народни представители в секциите, разположени на територията на 14. МИР - Перник, е извършена поправка в името на водача на кандидатската листа на КП „Коалиция за България" Ангел Петров Найденов, което е било изписано като Ангел Петров Ангелов, като съответната грешка е отстранена с атакуваното решение на РИК, с което се указва на секционните избирателни комисии, след като отстранят грешката, да положат печата на съответната СИК.

Жалбоподателят твърди, че по този начин е нарушена забраната на чл. 178, ал. 1 от ИК за изнасяне на книжа и материали извън изборното помещение, поради което счита, че оспорваното решение на РИК е в нарушение на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена от лице, което няма правен интерес от оспорването, но той като същата има характер на сигнал на изборното законодателство, я приема за разглеждане именно в този смисъл, а разгледан по същество, сигналът е неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.

Разпоредбата на чл. 190, ал. 1 от ИК императивно е предвидила в предизборното помещение да се поставят образци на бюлетините за гласуване, а при изборите за народни представители - и пълните кандидатски листи на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети. В конкретика следва да се отбележи, че РИК - Перник, правилно е указала на секционните избирателни комисии да отстранят явната фактическа грешка в изписването на имената на кандидата за народен представител Ангел Петров Найденов с цел да не бъдат заблуждавани избирателите, които се запознават с въпросните пълни кандидатски листи. Доколкото секционната избирателна комисия са подпечатали поправката именно по указание на РИК - Перник, в преследване на една напълно законосъобразна цел, то не е налице нарушение на забраната по чл. 178, ал. 1 от ИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 190, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Галина Рангелова Асенова - наблюдател, упълномощен член на Института за социална интеграция (ИСИ), против решение № 111-НС от 12.05.2013 г. на РИК - Перник.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения