Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2610-МИ/НР
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „АЛФА РИСЪРЧ” ООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 2 от 12.10.2015 г. от „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД, представлявана от Станислав Борисов Стоянов, чрез пълномощника Павел Александров Вълчев за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 27-МИ от изборните книжа и Приложение № 32-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20150917094010 от 17.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; изрично пълномощно от представляващото агенцията лице в полза на Павел Александров Вълчев; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 687 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване на 12.10.2015 г. установи, че 432 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници и за кметове. Пет от лицата не отговарят на изискванията. Имената и единните граждански номера на 250 лица се повтарят повече от веднъж в списъка.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД, с ЕИК 121309392, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 432 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрацията на:

Ивайло Георгиев Иванов, ЕГН …, тъй като е кандидат

Татяна Цветанова Цекова, ЕГН …, тъй като е кандидат

Венета Георгиева Цанкова, ЕГН …, тъй като е с невалидно ЕГН

Даниела Цветанова Стоева, ЕГН …, тъй като е регистрирана за застъпник

Станислав Стоянов Димитров, ЕГН …, тъй като е кандидат

„АЛФА РИСЪРЧ“ ООД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения