Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2609-МИ/НР
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 1 от 12.10.2015 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД, представлявана от Първан Симеонов Първанов, за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 27-МИ от изборните книжа и Приложение № 32-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20150929102850 от 29.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; изрично пълномощно на Марияна Любенова Маркова; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 397 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания. На 13.10.2015 г. допълнително е представен списък, съдържащ имената и единния граждански номер на 3 анкетьори.

Предварителната проверка на първия списък, извършена от Информационно обслужване на 14.10.2015 г. установи, че 392 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници и кметове. Пет от лицата не отговарят на изискванията.

Предварителната проверка на допълнителния списък, извършена от Информационно обслужване на 14.10.2015 г. установи, че 3 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници и кметове. Две от лицата фигурират в първия списък, като в допълнителния списък несъответствията са отстранени.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1–3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД, с ЕИК 203486246, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 395 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрация на:

Илияна Тошкова Бегльовска-Илиева, ЕГН …, тъй като фигурира в заявление за регистрация като застъпник

Марина Зоран Петкович, ЕГН …, тъй като няма навършени 18 години

Катерина Георгиева Гечева, ЕГН …, тъй като е с невалидно ЕГН

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения