Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2607-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12/13.10.2015 г. от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, представлявано от Юлиян Петков Боев– управител, чрез Мария Николова Николова, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Юлиян Петков Боев – управител, в полза на Мария Николова Николова; удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 08.09.2015 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 15420/1999 г.; пълномощно от упълномощения представител Мария Николова Николова в полза на 7 (седем) лица – упълномощени представители на Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 13.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 7 (седем) упълномощени представители на Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Мария Николова Николова

2

Ирена Валентинова Тодорова

3

Виктория Владимирова Тодорова

4

Вера Руменова Рускова

5

Иван Борисов Христов

6

Теодора Борисова Христова

7

Теодор Пламенов Конакчиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения