Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2607-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ срещу нерегламентирани действия в деня за размисъл на Николай Бареков, изпълнителен директор на TV 7 и NEWS 7

Постъпила е жалба с вх. № 1703-НС от 11.05.2013 г. от ПП „ГЕРБ", подписана от административния секретар на ПП „ГЕРБ" Цветомир Паунов, срещу нерегламентирани действия в деня за размисъл на Николай Бареков, изпълнителен директор на TV 7 ЕАД и NEWS 7. В жалбата се твърди, че на 11 май 2013 г., след 1,00 ч. по TV 7 е излъчено повторение на телевизионно интервю с председателя на БСП Сергей Станишев, което според жалбоподателя представлява грубо нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, свързани с предизборната кампания в деня за размисъл.

Централната избирателна комисия с писмо изх. № 381 от 11.05.2013 г. изиска от TV 7 и Съвета за електронни медии копие от записа на излъченото интервю. С вх. № 1744-НС от 11.05.2013 г. към 20,30 ч. СЕМ е изпратил запис на програмното съдържание, излъчено по TV 7, в деня за размисъл - 11.05.2013 г., от 1.46.29 до 03.04.22 ч.

След преглед на записа на предаването, излъчено в 1.46.29 ч. на 11 май 2013 г. се установи, че се касае за повторение на сутрешния блок на предаването „България избира - без цензура" с водещ Николай Бареков, и проведено телевизионно интервю с председателя на БСП Сергей Станишев, състояло се на 10.04.2013 г. В интервюто се засягат различни въпроси, свързани с предизборната програма на БСП, както и послания за гласуване в полза на представляваната от г-н Станишев партия, имащи характер на предизборна агитация.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с предоставения от СЕМ запис на излъченото на 11.05.2013 г. в 1.46.29 ч., повторение на интервюто с председателя на БСП Сергей Станишев, съдържащо предизборна агитация, установи, че TV 7 ЕАД е нарушила разпоредбите на чл. 133, ал. 6 от ИК, като е допуснала излъчване на материали, съдържащи предизборна агитация 24 часа преди изборния ден.

С оглед на горното жалбата следва да бъде уважена, като на председателя на Централната избирателна комисия се възложи да състави акт за установяване на административно нарушение на основание чл. 300, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 300, ал. 1 във вр. с чл. 299, вр. чл. 133, ал. 6 от ИК против доставчика на медийна услуга TV 7 ЕАД с ЕИК 175093731, представлявана заедно или поотделно от изпълнителните директори Николай Тихомиров Бареков и Десислава Тошева Тошева.

Предвид изложеното и на основание чл. 300, ал. 1 във връзка с чл. 299 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 20 във връзка с чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за установено, че от страна на доставчика на медийна услуга TV 7 ЕАД с ЕИК 175093731, представлявана заедно или поотделно от изпълнителните директори Николай Тихомиров Бареков и Десислава Тошева Тошева, е извършено нарушение на чл. 133, ал. 6 от ИК.

ВЪЗЛАГА на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на основание чл. 300, ал. 2, т. 1 във връзка с ал. 1 чл. 299 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 20 във връзка с чл. 133, ал. 6 от ИК против доставчика на медийна услуга TV 7 ЕАД, с ЕИК 175093731.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения