Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2606-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“

Постъпило е писмо с вх. № 1765-НС от 12.05.2013 г. от Ебазел Кязим Ахмед, регистриран с решение на ЦИК № 2462-НС от 21 април 2013 г., като наблюдател от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка в изписването на единния граждански номер.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 и § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                                                                                Р Е Ш И:

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 7-312/21.04.2013 г., издадено на Ебазел Кязим Ахмед, поради допусната техническа грешка.
Да се издаде удостоверение на Ебазел Кязим Ахмед, ЕГН ..., като наблюдател, изрично упълномощен представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения