Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2606-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“

Постъпило е писмо с вх. № 1765-НС от 12.05.2013 г. от Ебазел Кязим Ахмед, регистриран с решение на ЦИК № 2462-НС от 21 април 2013 г., като наблюдател от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка в изписването на единния граждански номер.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 и § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                                                                                Р Е Ш И:

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 7-312/21.04.2013 г., издадено на Ебазел Кязим Ахмед, поради допусната техническа грешка.
Да се издаде удостоверение на Ебазел Кязим Ахмед, ЕГН ..., като наблюдател, изрично упълномощен представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения