Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2606-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“

Постъпило е писмо с вх. № 1765-НС от 12.05.2013 г. от Ебазел Кязим Ахмед, регистриран с решение на ЦИК № 2462-НС от 21 април 2013 г., като наблюдател от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка в изписването на единния граждански номер.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 и § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                                                                                Р Е Ш И:

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 7-312/21.04.2013 г., издадено на Ебазел Кязим Ахмед, поради допусната техническа грешка.
Да се издаде удостоверение на Ебазел Кязим Ахмед, ЕГН ..., като наблюдател, изрично упълномощен представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения