Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2604-МИ/НР
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ружинци, област Видин

Постъпило е предложение по електронната поща с вх. № МИ-15-1271 от 12.10.2015 г. на ЦИК от Александър Иванов Александров – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Видин, за промени в ОИК - Ружинци. Предлага се на мястото на Сашо Александров Георгиев – член на ОИК, да бъде назначен Благой Гошов Славчев.

Към предложението са приложени: заявление от Сашо Александров Георгиев да бъде освободен като член на ОИК – Ружинци, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Благой Гошов Славчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ружинци, област Видин, Сашо Александров Георгиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ружинци, област Видин, Благой Гошов Славчев, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения