Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2603-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № 1736-НС от 11.05.2013 г. от Михаил Панайотов Мутафчиев, Любка Асенова Казакова-Ташева, Асен Стоичков Петров, Иван Димитров Ангелов - членове на секционни избирателни комисии в община Дупница, срещу решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, с което без тяхно знание жалбоподателите са били освободени от състава на секционните избирателни комисии, в които са били назначени преди това с решения на РИК № 10 - Кюстендил, и на тяхно място са били назначени други лица.

Към жалбата са приложени: атакуваното решение, предложение вх. № 239 от 10 май 2013 г. за замяна в съставите на СИК от ПП „Атака" и 42 бр. заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, пълномощно в полза на Владислав Кирилов Лехчански и копие от протокол № 17 от 10 май 2013 г. от заседание на комисията.

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

От приложените към жалбата копия от решения на РИК № 10 - Кюстендил, протокол от заседание, предложения на представляващия ПП „Атака" за замяна на членове в СИК и заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК се установява, че действително е извършена такава замяна на членове на СИК, за каквато се твърди в жалбата. От приложените към преписката заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК от името на жалбоподателите се установява, че те очевидно не са подписани от тях, така както заявяват те.

С оглед на изложеното се установява, че решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, е издадено в нарушение на разпоредбата по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс. За извършената замяна не е налице собствено желание на членовете на СИК (жалбоподателите) да бъдат освободени от състава на съответната комисия. Ето защо атакуваното решение следва да бъде отменено в частта му, с която е постановено освобождаването на:

‑ Михаил Панайотов Мутафчиев от състава на СИК № 104800010 и на негово място е назначена Александрина Ивова Димитрова;

- Любка Асенова Казакова-Ташева от състава на СИК № 104800028 и на нейно място е назначена Радосвета Крумова Петрова;

- Асен Стоичков Петров от състава на СИК № 104800070 и на негово място е назначена Елена Цанева Георгиева;

- Иван Димитров Ангелов  от състава на СИК № 104800071 и на негово място е назначен Стоян Цанев Рударски.

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал.3 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, в частта му, с която е постановено освобождаването на:

‑ Михаил Панайотов Мутафчиев от състава на СИК № 104800010 и на негово място е назначена Александрина Ивова Димитрова;

- Любка Асенова Казакова-Ташева от състава на СИК № 104800028 и на нейно място е назначена Радосвета Крумова Петрова;

- Асен Стоичков Петров от състава на СИК № 104800070 и на негово място е назначена Елена Цанева Георгиева;

- Иван Димитров Ангелов  от състава на СИК № 104800071 и на негово място е назначен Стоян Цанев Рударски.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения