Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2601-МИ
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Андонов Николов – кандидат за кмет на кметство Трояново и за общински съветник в община Камено, срещу решения № 126 и № 127 от 08.10.2015 г. на ОИК – Камено

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1263 от 12.10.2015 г. на ЦИК от Димитър Андонов Николов срещу решения № 126 и № 127 от 08.10.2015 г. на ОИК – Камено, с които е заличена регистрацията му като кандидат за кмет на кметство Трояново и за общински съветник в община Камено.

В жалбата се излагат съображения, че ОИК – Камено неправилно е заличила регистрацията му като кандидат за кмет на кметство Трояново и за общински съветник в община Камено, като не е приела доводите му, че е обжалвал решение № 1405 от 06.10.2015 г. на Административен съд – Бургас, с което е отхвърлена жалбата му против заповедта на кмета на община Камено, с която му е заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес в с. Трояново. В жалбата подробно излага съображения за несъгласие с решението на Административния съд – гр. Бургас.

По преписката е приложена касационна жалба от Димитър Андонов Николов срещу решение № 1405 от 06.10.2015 г. по адм.д. № 1763/2015 г. на Административен съд – гр. Бургас.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената от ОИК преписка, установи следното:

С решения № 80 и № 79 от 22.09.2015 г. ОИК – Камено е регистрирала Димитър Андонов Николов като кандидат за кмет на кметство Трояново, община Камено, и като кандидат за общински съветник в община Камено, предложен от ПП „Движение за права и свободи“. Със Заповед № РД-09-399/21.08.2015 г. на кмета на община Камено е заличена адресната регистрация на жалбоподателя по постоянен и настоящ адрес в с. Трояново, община Камено, ул. „Н. Вапцаров“ № 5, от 19.01.2015 г.

Решенията на ОИК – Камено, са правилни и законосъобразни, тъй като решение № 1405 от 06.10.2015 г. на Административен съд – гр. Бургас, е окончателно и не подлежи на обжалване. Касационната жалба е подадена срещу необжалваем съдебен акт и няма правно основание Централната избирателна комисия да не приеме решението на Административен съд гр. Бургас за окончателно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата Димитър Андонов Николов – кандидат за кмет на кметство Трояново и за общински съветник в община Камено, срещу решения № 126 и № 127 от 08.10.2015 г. на ОИК – Камено, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения