Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2600-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 95-НС/08.05.2013 г. на РИК № 19 – Русе, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му извършено нарушение по чл. 134, ал. 3 и 4 от ИК

Постъпила е жалба с вх. № 1645-НС от 10.05.2013 г. от Мариян Йорданов Димитров, пълномощник па ПП „Българската левица", срещу Решение № 95-НС/08.05.2013 г. на РИК № 19 - Русе, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му извършено нарушение по чл. 134, ал. 3 и 4 от ИК.

Според жалбоподателя оспореното решение е незаконосъобразно, като постановено в противоречие с материално-правните разпоредби на закона и моли за неговата отмяна.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна.

Обжалваното решение е взето от компетентен орган, на законно заседание на РИК Русе, с предвидения в закона кворум и при спазване на административнопроизводствените правила. Решението е съобразено с целта и материалноправните разпоредби на закона. Правните изводи на жалбоподателя относно приложението на разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс не са съобразени със закона. Съгласно тази правна норма агитационни материали могат да се поставят на места, определени от кмета или на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. На основание чл. 4, ал. 3 от Закона за концесиите концесионерът е управител на обекта на концесията  в случаите, когато услугата се извършва с обект - собственост на концедента. Жалбоподателят не оспорва, че спирките на градския транспорт в град Русе са предоставени на концесия на трето лице, както и че агитационните материали са поставени в рекламни табла, които са неразделна част от конструкцията на спирката, недостъпни са за достъп от неоторизирани лица и поставянето на материалите е станало със съгласието на концесионера.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 95-НС/08.05.2013 г. на РИК № 19 - Русе.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения