Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 26-НС
София, 17 май 2021 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209 и чл. 215 от Изборния кодекс и писмо с вх. № НС-03-84 от 13.05.2021 г. от Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

І. Хартиени бюлетини за гласуване

 1. Централната избирателна комисия сключва договор за отпечатването на хартиените бюлетини с Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.) съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии (РИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини кметовете на общини подават в срок, определен от ЦИК, информация за броя на избирателите по електронен път до ЦИК и до съответния областен управител, който обобщава информацията и изпраща на ЦИК по електронен път информация за броя на избирателите в съответния изборен район и заявява броя на бюлетините. РИК утвърждават бюлетините за печат, както и заявения тираж, по ред, определен с решение на ЦИК.
 2. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. Областните администрации съвместно с РИК организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в областната, съответно в общинската администрация.
 3. РИК контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в областната, съответно в общинската администрация.
 4. Дейностите по охрана на бюлетините в процеса на доставката и съхранението им се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет (АМС)/областните/общинските администрации. ЦИК/РИК съгласува предоставена от АМС/областната администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно §3, ал. 1 от ДР на ИК.

 1. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

5.1. Протоколи, респективно чернови на протоколи на СИК и РИК и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на РИК и СИК по искане на АМС ЦИК подава по електронен път информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината. ЦИК утвърждава за печат образец на протокол на РИК и СИК за произволно определен изборен район в страната и образец на протокол на СИК извън страната.

Общинските администрации подават по електронен път чрез областните администрации до РИК, ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции по общини, райони и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК.

5.2. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за издадените удостоверения.

При изработването на удостоверенията се съобразява решението на ЦИК за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).

5.3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, отличителни знаци за членовете на СИК и други книжа, като заявления, декларации, удостоверения и др., други материали (по преценка на АМС).

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити.

Отличителните знаци за членовете на СИК се изработват съгласно решение на ЦИК.

Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капака по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

 1. Областните администрации осигуряват:

6.1. Торби за съхранение на изборни книжа, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините, печати на РИК, други книжа и материали, в съответствие с решение на ЦИК.

Торби за съхранение на изборните книжа и материали след изборите, в съответствие с изисквания, определени с решение на ЦИК.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с решение на ЦИК размер, форма и материал.

Изработването на печати на РИК се извършва по утвърдени с решение  на ЦИК форма и реквизити.

Печат на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК, който се изработва по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити.

Областните управители осигуряват и други книжа/материали, свързани с работата на РИК и общините.

 1. Общинските администрации осигуряват:

7.1. Копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, опаковъчни материали, химикали и други книжа и материали необходими за работа на СИК.

Използва се копирната техника от предходни, като при нужда кметовете съгласувано с областния управител осигуряват необходимата техника и консумативи за нея.

Избирателни кутии, химикалки, опаковъчни материали и др. за работа на секционните комисии.

Заявления, декларации, удостоверения и др., за работа на общинските администрации;

Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната/общинската администрация съгласувано с решение на РИК.

 1. Изработването, доставката и съхранението на необходимите за секционните избирателни комисии извън страната изборни книжа и материали, извън тези по т. 5.1. и т. 5.3., се организира от Министерството на външните работи.
 2. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК/РИК.
 3. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК/РИК.
 4. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Районната избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.
 5. АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и РИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.
 6. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения