Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 26-ПВР
София, 14 юли 2011 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 7 и чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия предава на ГД "ГРАО" в МРРБ незабавно след получаването списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за проверка на данните в него. Проверката на списъците се извършва по реда на вписването им в регистъра на ЦИК. 

2. Проверката следва да бъде извършена не по-късно от 26.08.2011 г. включително (57 дни преди изборния ден).

3. Проверката обхваща записите от трите имена и единен граждански номер само при наличие на саморъчен подпис.

Когато в хода на проверката се установят 7000 коректни записи, ГД "ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. При проверката на списъците се спазва следната процедура:

а) секретарят на ЦИК или друг специално упълномощен член на ЦИК предава по опис приетия от комисията списък на избиратели по чл. 82, ал. 3, т. 7  от ИК на служител от ГД "ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- наименованието на политическата партия;

- видът на избора, в който се иска регистрация на партията;

- датата и часът на постъпване на подписката в ЦИК;

- заявеният от партията брой на подписите;

- броят  на листовете на списъка;

б) след проверка на данните от списъка ГД "ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват следните данни:

- заявеният брой на избирателите, участвали в подписката;

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой повторени записи в подписката;

* брой лица, участвали в предходни подписки за същия вид избор;

* брой неверни и непълни имена;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

в) протоколът по буква "б" се подписва от директора на ГД "ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК. Разписката се подписва от секретаря на ЦИК или от изрично упълномощен член на ЦИК и от служител на ГД "ГРАО" в МРРБ.

5. Централната избирателна комисия установява резултата от списъка на база извършената от ГД „ГРАО" в МРРБ проверка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения