Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2598-МИ
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „Единни за промяна“ – Видин, срещу решение № 193-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Видин

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1272 от 12.10.2015 г. чрез ОИК – Видин, до Централната избирателна комисия от община Дряново, представлявана от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „Единни за промяна“ – Видин, срещу решение № 193-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Видин, с което фактически е прието, че лица с тениски с надпис „Единни за промяна“ са раздавали в центъра на гр. Видин агитационни материали, флаери, които не съдържат изискуемия съгласно чл. 183, ал. 2 от ИК надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. В решението е прието, че това деяние представлява нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК и е наложена административнонаказателна санкция на основание чл. 495 и чл. 496, ал. 1 и 2 от ИК.

Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят счита, че установената фактическа обстановка, приета от ОИК, не отговаря на действителността. Твърди, че всички агитационни материали, които се използват в предизборната кампания от МК „Единни за промяна“, са поръчани от коалицията, изработени от печатницата и се използват от коалицията, тъй като отговарят на императивната разпоредба на чл. 183, ал. 2 от ИК. Жалбоподателят счита, че въпросните агитационни материали „явно са изготвени и разпространявани“ от техни конкуренти с единствена цел да бъдат обвинени, че не спазват разпоредбите на Изборния кодекс. Жалбоподателят също така счита, че лицето, подало жалбата, би следвало да посочи имената на лицата, които са разпространявали тези флаери или да бъдели те снимани, за да можел ОИК да предприеме правилни констатации.

След като се запозна с жалбата и с приложените по преписката доказателства, Централната избирателна комисия счита, че жалбата не е подкрепена с никакви доказателства, договори или други, свързани с отпечатването на въпросните материали.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „Единни за промяна“ – Видин, срещу решение № 193-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Видин, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения