Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2598-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Трифон Митев, упълномощен представител на „Коалиция за България“ срещу решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 1680-НС от 11.05.2013 г. от Трифон Митев, упълномощен представител на „Коалиция за България" срещу решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК - Стара Загора.

Според жалбоподателя с оспореното решение РИК - Стара Загора не е взела отношение по оплакването в жалбата пред нея, че не е посочено конкретното лице, което ще състави избирателния списък в посочената избирателна секция, а именно в секция № 272400005 в гр. Павел баня, с адрес ПРО ЕАД (курортен комплекс).

Изложени са също така твърдения, че ПРО ЕАД, където е открита секцията, не е болнично заведение, а е хотел. Поради което не попада в кръга на заведенията, изчерпателно посочени в чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс. Съгласно чл. 42, ал. 3 от ИК, управителят има задължението не по-късно от 48 часа преди изборния ден да уведоми органите по чл. 40, ал. 1 от ИК включените в избирателния списък на социално заведение лица да бъдат заличени от избирателните списъци в секционните избирателни комисии по постоянен адрес.  

Твърди се също така, че атакуваното решение на РИК - Стара Загора е непълно, тъй като не се е произнесла по всички въпроси с които е сезирана. В жалбата са изложени твърдения, че в избирателния списък на тази секция са включени 330 избиратели, а само за 93 от тях са подадени данни към общинските администрации по постоянен адрес за заличаването им от списъците по постоянен адрес. Иска се отмяна на решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК - Стара Загора. Жалбоподателят моли също така да се отмени решение на РИК (чийто номер не е посочен) Стара Загора, с което е допуснато откриване на секция № 272400005 в гр. Павел баня. 

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. С решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. правилно РИК -  Стара Загора е приела, че КБЛХ „Павел баня" представлява рехабилитационен комплекс - социално заведение по смисъла на чл. 42, ал. 1 от ИК и управителят на дружеството съобразно закона следва да изготви списъка с избиратели по чл. 42, ал. 2 от ИК. Секцията в рехабилитационния комплекс на ПРО ЕАД е образувана от кмета на община „Павел баня" със Заповед № 188 от 15 март 2013 г., като заповедта е влязла в сила и не е обжалвана, каквато възможност жалбоподателят е имал в установения от закона срок.

 

По отношение на искането на жалбоподателя да се отмени решение на РИК - Стара Загора (чийто номер не е посочен), с което е допуснато откриване на секция № 272400005 в гр. Павел баня, същото не може да бъде уважено, тъй като не става въпрос кое решение се обжалва, и освен това не е в правомощията на РИК - Стара Загора да открива избирателна секция. 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата от Трифон Митев, упълномощен представител на „Коалиция за България" срещу решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК - Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения