Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2597-МИ
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Томов Ванков – кандидат за кмет на община Ружинци от БСП, срещу решение № 119-МИ/НР от 10.10.2015 г. на ОИК – Ружинци

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1269 от 12.10.2015 г. чрез ОИК – Ружинци, до Централната избирателна комисия от община Дряново, представлявана от Венцислав Томов Ванков – кандидат за кмет на община Ружинци от БСП, срещу решение № 119-МИ/НР от 10.10.2015 г. на ОИК – Ружинци.

Жалбоподателят счита обжалваното решение на ОИК – Ружинци за неправилно, незаконосъобразно, необосновано и немотивирано. Според него при издаването му са допуснати груби нарушения на процесуалните правила. Счита, че решението е следвало да бъде поставено на информационното табло и според него това не е направено.

След като разгледа жалбата и представените по преписката доказателства, Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена в срок, но по съществото си неоснователна.

Правилно ОИК – Ружинци е намерила, че не е компетентна по чл. 87, ал. 1 от ИК да се произнесе по жалбата поради следните обстоятелства:

Разглежданата от ОИК жалба на Димитринка Кирилова Гергова – кандидат за кмет на община Ружинци, е срещу жалбоподателя по настоящата преписка. В жалбата на Гергова са изложени редица обстоятелства, които по никакъв начин не са подкрепени с каквито и да било доказателства. Нещо повече, самата г-жа Гергова в петитума на жалбата си моли за търсене на отговорност относно „злоупотреба със служебно положение“, което по съществото си представлява състав от Наказателния кодекс на Република България. Единствена компетентна да се произнесе по жалбата на г-жа Гергова с такъв петитум действително е районна прокуратура, каквото е и решението на ОИК – Ружинци.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Венцислав Томов Ванков – кандидат за кмет на община Ружинци от БСП, срещу решение № 119-МИ/НР от 10.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения