Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2594-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1616-НС от 10.05.2013 г. на ЦИК от Димитър Куцаров - председател на Националния граждански съвет на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2579-НС от 10.05.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Димитър Куцаров, представляващ сдружението в полза на 62 (шестдесет и две) лица - упълномощени представители на „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Аксиния Аристотелова Петрова - Нинкова
Ана Веселинова Анкова
Анита Викторова Митева
Атанас Запрянов Аргилашки
Благой Томов Златков
Божидар Красимиров Миленов
Веселин Миленов Тодоров
Веселина Божидарова Бонева
Веска Вачева Василева
Владко Илиев Тасков
Георги Димитров Георгиев
Гриша Иванов Монгов
Диан Илиянов Цветков
Димитър Кирилов Димитров
Евгени Володиев Дойчев
Емил Любенов Христов
Емилия Найденова Найденова
Женя Божидарова Живова
Запрян Георгиев Писанов
Иван Георгиев Тодоров
Иванка Петрова Методиева
Илиан Найденов Тодоров
Илия Гешев Нинков
Йоанна Божидарова Бонева
Йордан Диянов Йорданов
Йордан Кирилов Лесов
Йошо Каменов Деков
Иринка Йорданова Павелова
Искра Цветанова Дучева
Камен Борисов Кръстев
Катя Савова Иванова
Кирил Крумов Бачев
Красимир Димитров Демиров
Красимир Стоянов Миленов
Красимир Тодоров Цановски
Лиляна Костова Илиева
Любка Борисова Монгова
Маргарита Георгиева Недкова
Маргаритка Димитрова Йоцова
Мариана Пекова Кръстева
Мария Любомирова Трифонова
Мария Тодорова Димитрова
Мехтил Себайдин Ибрям
Ненка Каменова Цановска
Ненка Красимирова Цановска
Никола Илиев Ризов
Николай Светланов Димитров
Нина Борисова Митрова
Павлин Стефанов Кръстев
Петър Валентинов Илиев
Пламен Панов Никифорски
Румен Ценов Димитров
Сладина Ангелова Павлова
Снежана Иванова Илиева
Снежанка Димитрова Димитрова
Снежанка Софрониева Георгиева
Спас Ангелов Козарев
Стефан Иванов Кръстев
Стойчо Марков Найденов
Темида Йорданова Вълчева
Филип Атанасов Бележков
Христина Петкова Недельова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения