Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2588-МИ
София, 13 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Златин Бодуров и Николина Николова – представители на МК „Заедно за община Приморско“, срещу решение № 89-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ОИК – Приморско

Постъпила е жалба чрез ОИК – Приморско, с вх. № МИ-15-1266 от 12.10.2015 г. от Златин Бодуров и Николина Николова – представители на МК „Заедно за община Приморско“, срещу решение № 89-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ОИК – Приморско, с което в изпълнение на Решение № 2363-МИ от 26.09.2015 г. на ЦИК относно изменение на Решение № 2260-МИ от 18.09.2015 г. на ЦИК са определени членовете на ОИК, които да приемат и съпроводят превозването на бюлетините до Областна администрация – гр. Бургас.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия  по имейл на 12.10.2015 г. и е изпратена окомплектована с преписката чрез ОИК – Приморско.

В жалбата се твърди, че решението е объркващо и подвеждащо поради допусната техническа грешка в решението, а именно в мотивната част на решението е посочено ОИК – Царево.

С оглед на горното жалбоподателят моли решението да бъде коригирано. Жалбата е заведена под вх. № 3 в регистъра на жалбите на ОИК – Приморско, на 11.10.2015 г.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

От приложената преписка се установява, че ОИК – Приморско се е произнесла по жалбата на МК „Заедно за община Приморско“ и е установила допуснатата очевидна техническа грешка в мотивната част на решението, като е приела решение № 90-МИ/НР от 12.10.2015 г., с което е извършила поправка на допуснатата грешка в решение № 89-МИ/НР от 08.10.2015 г.

Въз основа на изложеното Централната избирателна комисия приема, че исканата с жалбата поправка на решение № 89-МИ/НР от 08.10.2015 г. е извършена с решение № 90-МИ/НР от 12.10.2015 г. на ОИК – Приморско, поради което същата се явява без предмет и неоснователна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Златин Бодуров и Николина Николова – представители на МК „Заедно за община Приморско“, срещу решение № 89-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ОИК – Приморско, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения