Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2587-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Василев Славов – председател на ОбС на БСП – Карлово, и жалба от В. Божков от ПП „АТАКА“ – Карлово, срещу решение № 135-НС от 08.05.2013 г. на РИК № 17 – Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 1598-НС от 09.05.2013 г. от Пламен Василев Славов - председател на ОбС на БСП - Карлово срещу решение № срещу решение № 135-НС от 08.05.2013 г. на РИК № 17 - Пловдив, с което РИК № 17 - Пловдив се е произнесла относно организацията на получаването на избирателните списъци и изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на 11 май 2013 г. при изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Допълнително с вх. № 1613-НС от 10.05.2013 г. е постъпила жалба от В. Божков от ПП „АТАКА" - Карлово, срещу същото решение на районната избирателна комисия, поради което е присъединена за разглеждане към настоящата преписка.

Предвид обстоятелството, че жалбите са подадени по електронната поща на ЦИК допълнително беше изискана и представена преписката по издаване на оспорения акт от РИК № 17 - Пловдив.

Според жалбоподателите оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като изборните книжа и материали се получават, без да е налице цялата секционна избирателна комисия, без протоколите за получаване и предаване на материалите да се подписват от всички или повече от половината членове на СИК, както и че предаването се извършва в сградата на общинската администрация.

Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена в срок,подадена е срещу подлежащ на оспорване акт на Районна избирателна комисия № 17 - Пловдив, и от лице с правен интерес от  оспорването, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 187, ал. 3 от ИК предаването на избирателния списък и другите изборни книжа и материали се извършва от определен от районната избирателна комисия неин член, определено от кмета на общината, района или кметството длъжностно лице и председателя на секционната избирателна комисия, а в случай на неговото неявяване - от заместник-председателя, като получаващият подписва и протоколите за приемане на изборните книжа и материали. В този смисъл са съставени и оформени изборните книжа (приложения № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 и 85), поради което атакуваният акт на РИК е законосъобразен в тази му част. Следва да се отбележи, че не съществува законова пречка в момента на предаването освен председателят, а в негово отсъствие заместник-председателят, да присъстват и други членове на секционните избирателни комисии, които изявят желание за това, както и същите да подпишат протоколите за приемане.

Допълнително следва да се отбележи, че законодателят е предоставил в оперативната самостоятелност на районната избирателна комисия преценката по какъв начин и в коя сграда да предаде изборните книжа и материали на СИК/ПСИК - в сградата, в която се помещава районната комисия, в сградата на съответната общинска администрация или в сградата, в която се намира съответното изборно помещение, поради което оспорваното решение е законосъобразно и в тази му част.

Друг е въпросът, че изборните книжа и материали при транспортирането им до изборното помещение следва да бъдат и надлежно охранявани по установения ред.

С оглед на изложеното жалбите следва да бъдат оставени без уважение.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Пламен Василев Славов - председател на ОбС на БСП - Карлово, и жалба от В. Божков от ПП „АТАКА" - Карлово, срещу решение № 135-НС от 08.05.2013 г. на РИК № 17 - Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения