Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2586-МИ/НР
София, 13 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Златко Бориславов Илиев – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, срещу решения на ОИК – Своге, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Своге във връзка с Решение № 10472 от 09.10.2015 г. по адм.д. № 11588/2015 г., на IV отделение на ВАС

С решение № 10472 от 09.10.2015 г. по адм.д. № 11588/2015 г. на IV отделение на ВАС е отменено решение № 2471-МИ/НР от 3.10.2015 г. на Централната избирателна комисия и върната преписката за произнасяне по жалба с вх. № МИ-10-262 от 1.10.2015 г. от Златко Бориславов Илиев – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, съобразно мотивите в решението.
В мотивите на решението на ВАС се сочи, че произнасяйки се по жалбата на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, Централната избирателна комисия не е обсъдила законосъобразността на отделните решения на ОИК – Своге, с които са назначени секционните избирателни комисии, срещу чиито състави има оплаквания. По този начин не е осъществен контролът по чл. 88, ал. 1 от ИК.
Съобразявайки се с изложените мотиви в Решение № 10472 от 09.10.2015 г. по адм.д. № 11588 на IV на ВАС и конкретните оплаквания в жалбата на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, Централната избирателна комисия обсъжда оплакванията само срещу тези решение на ОИК, свързани с конкретните секции в жалбата до ЦИК, тъй като предметът на обжалване в производството пред ВАС не е напълно идентичен.
На проведените консултации при кмета на община Своге регистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове политически партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  не постигат съгласие и всички предложения са изпратени на ОИК – Своге, която на основание чл. 91, ал. 7 от ИК с отделни решения е назначила съставите на всички СИК за общината.
С решение № 63 от 14.09.2015 г. ОИК – Своге е извършила разпределение на членовете на СИК по партийно представителство, въз основа на което общият брой на членове на СИК в община Своге за коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ е 26, от които за ръководни постове 11 броя. Решението не е оспорено от коалицията-жалбоподател по реда на чл. 88 ИК.

Във всички решения на ОИК – Своге, с които се назначават секционни избирателни комисии в общината, това разпределение – относно броя 26 представители от които 11 на ръководни длъжности е спазено. (След постановяването на решение № 2471-МИ/НР от 3.10.2015 г. на Централната избирателна комисия с решение № 141 от 6.10 2015 г. ОИК – Своге е назначила липсващия представител в секция № 024 в с.Заноге).

По адм. д. № 11588/2015 г. на IV отделение на ВАС е приложен списък на предложените от КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ лица за членове на отделните секционни избирателни комисии, въз основа на което ЦИК прави изводите си в настоящото решение.
С решение № 105/29.09.2015 г. на ОИК – Своге са назначени 9 секционни избирателни комисии в гр. Своге. В мотивите на решението ОИК – Своге е посочила, че назначава членовете, съобразявайки се в максимална степен с направените писмени предложения за съставите на СИК от участвалите в консултациите при кмета на община Своге. В секции № 01 не е назначен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, защото не е направени предложение за тази секция; в секции № 02, 04, 07 са назначени представители, въпреки че няма направеното искане; в секция № 05 са назначени двама представители, от които един секретар при направено искане, а в секция № 08 не е назначен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, въпреки, че има направено искане.
С решение № 106/29.09.2015 г., с. Батулия, секция № 010, ОИК – Своге назначава за член на СИК представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ ,без да има искане.

С решение № 108/29.09.2015 г., с. Брезе, в секция № 012 не е назначен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, въпреки че е предложено лице за секретар.

С решение № 109/29.09.2015 г. с. Владо Тричков, в секция № 013 не е назначен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, но не е направено и предложение.

С решение № 110/29.09.2015 г. с. Габровница, секция № 015 са назначени двама представители на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, а е поискано едно място за член.

С Решение № 111, гара Бов, секция № 016 не е поискано, но е назначено лице за секретар от коалицията-жалбоподател.  

С решение № 112, гара Лакатник, секция № 018 не е назначен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, въпреки че има предложение за тази секция.

С решение № 113/29.09.2015 г., с. Губислав, в секция № 019 не е назначен представител от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, въпреки че има предложено лице.

С решение №117/29.09.2015 г., с. Желен, в секция № 023 без да има искане от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, е назначен техен представител за председател.

С решение № 120/29.09.2015 г., с. Зимевица, секция № 026 не е назначен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, но има предложение.

С решение № 121/29.09.2015 г., с. Искрец, за секция № 027 е назначен член от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“. В останалите две секции решението е съобразено с предложенията на коалицията – в секция № 028 няма представител, защото не е правено предложение, а в секция № 029 е назначен зам.-председател поради направено предложение.

С решение № 123/29.09.2015 г., с. Лесковдол, в секция № 031 не е назначен представител на жалбоподателя при направено предложение.

С решение № 124/29.09.2015 г., с. Луково, в секция № 032 е назначен зам.-председател от коалицията-жалбоподател по направено предложение.

С решение № 126/29.09.2015 г., с. Бакьово/Огоя, в секция № 034 е назначен секретар от коалицията, без да е направено предложение.

С решение № 129/29.09.2015 г., с. Реброво, в секция № 037 е назначен член от коалиция „Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО“ с оглед направено предложение.

С решение № 131/29.09.2015 г., с. Свидня, в секция № 039 не е назначен представител на  коалиция „Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО“ съобразно искането на коалицията.

С решение № 132/29.09.2015 г., с. Томпсън, секция № 040 е назначен представител на коалицията за член, за което има предложение от коалицията.

С решение № 133, с. Церово, в секция № 041 е назначен един представител от коалицията, а в секция № 042 – двама представители, от които един зам.-председател, макар, че има предложение за по един във всяка секция.

С решение № 134/29.09.2015 г., с. Ябланица, секция № 043 не е назначен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО“ при направено предложение.

С решение № 135/29.09.2015 г., с. Брезов дол, в секция № 044 не е назначен представител при направено искане от коалицията-жалбоподател.

Видно от изброяването, посочените несъответствия между предложените за членове на коалиция „Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО“ и назначените техни представители са в 18 секционни избирателни комисии от общо 44 секционни избирателни комисии за община Своге. При това съотношение може да се приеме, че ОИК е постигнала „съобразяване в максимална степен с направените писмени предложения за съставите на СИК от участвалите в консултациите при кмета на община Своге“, какъвто е мотивът на ОИК – Своге в обжалваните решения. Общинската избирателна комисия има своята оперативна самостоятелност при назначаване на членовете на СИК, стига при определяне на броя и ръководството на СИК да е спазено съотношението между партиите и коалициите, представени  в общинската избирателна комисия съгласно чл. 92, ал. 6 от ИК. Както се посочи по-горе, коалиция „Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО“ не е ощетена по брой на участници и ръководни длъжности в СИК. В обжалваните решения на ОИК – Своге е налице и изискването на разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ИК. Удовлетворяването на всички предложения на всеки  регистриран участник за местните избори би завършило със споразумение още в консултациите при кмета, каквато не е настоящата хипотеза.

Изложените съображения водят до извода, че жалбата е неоснователна, поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО“ срещу решения на Общинска избирателна комисия – Своге от 29.09.2015 г., а именно: решение № 105 за секции №№ 01, 02, 04, 05, 07, 08 – гр. Своге, решение № 106, с. Батулия, решение № 108, с. Брезе, решение 109, с. Владо Тричково, решение № 110, с. Габровница, решение № 111, гара Бов, решение № 112, гара Лакатник, секция № 018, решение № 113, с. Губислав, решение № 117, с. Жилен, решение № 120, с. Зимевица, решение № 121, с. Искрец, решение № 123, с. Лесков дол, решение № 124, с. Луково, решение № 126, с. Бакьово/Огоя, решение № 129, с. Реброво, решение № 131, с. Свидня, решение № 132, с. Томпсън, решение № 133, с. Церово, решение № 132, с. Ябланица и решение № 135, с. Брезов дол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения